Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Harmonogram pro konec školního roku pro 2. stupeň (6. – 9. ročník)

Datum

Činnost

8. 6. – 23. 6. 2020

Výuka ve dnech pondělí, úterý a středa

24. 6. 2020

Odevzdávání učebnic

26. 6. 2020

8:10 – 8:30 předávání vysvědčení
9:00 – 10:00 slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

Milí žáci a rodiče,

výše v tabulce je uveden harmonogram pro konec školního roku 2. stupně ZŠ Polepy.

Výuka bude probíhat dle nastaveného režimu až do úterý 23. 6. 2020.

Ve středu 24. 6. bude den vyhrazený k odevzdávání učebnic a výuka bude probíhat formou třídnických hodin (4 vyučovací hodiny). Nové učebnice žáci obdrží 2. den po začátku školního roku 2020/2021.

V pátek 26. 6. 2020 proběhne předávání vysvědčení třídními učiteli v kmenových třídách.

Informace pro žáky, kteří do školy po 8. 6. nenastoupili:

Žáci, kteří do školy nedochází, si mohou pro vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 dojít v 8:10 do kmenové učebny nebo po 10. hodině, až dojde k ukončení slavnostního předávání vysvědčení žákům závěrečného ročníku. Vysvědčení mohou vyzvednout i zákonní zástupci po 10. hodině, nebo po telefonické dohodě v průběhu letních prázdnin.

Učebnice je možné odevzdat v posledním školním týdnu (od 22. 6. – 26. 6. 2020) předním vchodem do školy. Učebnice prosím odevzdávejte v řádně označené (jméno a příjmení žáka + třída) tašce nebo krabici. Nové učebnice žáci obdrží 2. den po začátku školního roku 2020/2021.

Příspěvek v PDF.

Zakončení výuky ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji, že v pondělí 29. a úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji pro žáky ZŠ Polepy ředitelské volno. Mimo provoz bude v tyto dny i školní družina.

Závěrečné vysvědčení pro žáky Základní školy Polepy bude vydáváno dne 26. 6. 2020 od 8:10.

Toto ředitelské volno se nevztahuje na provoz mateřské školy a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení,
ředitel ZŠ a MŠ Polepy

 

Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 – informace

• vstup do školy – vchodem pro žáky v 8:00. Pracovník školy bude směřovat žáky do šaten a
následně do učeben
• organizace výuky
◦ 3 dny v týdnu: pondělí, úterý a středa
◦ 8:10 do 11:45
◦ žáci jsou umístěni do jedné studijní skupiny (třídy), v rámci které se budou na škole
stýkat, meziskupinové stýkání nebude povoleno
◦ vyučovány budou hlavní předměty dle nově sestaveného rozvrhu
◦ přestávky jsou organizovány tak, aby se žáci z jednotlivých tříd vzájemně nestýkali, s
rozpisem budou žáci seznámeni v průběhu prvního školního dne
◦ po škole se žáci budou pohybovat s rouškou ve společných prostorách – chodby, toalety,
šatny…
◦ ve třídách při dodržení bezpečné vzdálenosti si mohou roušku sejmout
◦ obědy je možné přihlásit na stránkách strava.cz
◦ provoz jídelny podléhá speciálním opatřením – dodržování bezpečné vzdálenost a
hygieny (2 žáci u jednoho stolu diagonálně)

Rozvrh dle následujícího:

 

Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 – informace + přihlášení

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 8. 6. 2020 začne výuka i pro žáky 6. – 9. ročníku. Výuka bude probíhat ve vybraných dnech v závislosti na zájmu o výuku (definitivní rozhodnutí bude mezi 3. 6. a 7. 6. 2020 umístěno na webové stránky a zasláno na komunikační emaily) a to od 8:10 do 11:45 v budově druhého stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích. Výuku budou realizovat vyučující na dané předměty.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

 • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
 • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
 • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
 • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
 • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
 • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz). Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
 • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
 • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
 • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět na info@skolapolepy.cz a to nejpozději do úterý 2. 6. 2020, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 8. 6. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci).

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 8. 6. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše prosíme nejpozději do ÚTERÝ 2. 6. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností nás kontaktujte.

Odkaz na tento příspěvek v PDF

Čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

Archiv zadaných prací

Vzhledem k velice dlouhému seznamu zadaných prací v sekci dokumenty ke stažení, byla starší zadání přesunuta do archivu zadaných prací,

kde lze v případě nutnosti nalézt starší zadání. Odkaz na archiv je také k nalezení v dokumentech ke stažení.

Provoz školní družiny od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (dále jen ŠD) bude v chodu od 25. 5. 2020 v odpoledních hodinách. Vychovatelky převezmou žáky po ukončení školní výuky, zajistí stravování a následně je odvedou do příslušného oddělení  ŠD, která budou rozdělena dle utvořených studijních skupin*.

DŮLEŽITÉ:
Opouštění školní družiny je možno 3 způsoby:

 1. V doprovodu rodiče – rodič si žáka osobně vyzvedne. Zazvoní na příslušný zvonek a vyčká na příchod pracovníka školy.
 2. Odchod na autobus – žák bude mít papírek s potvrzením o tom, že může ŠD v určitý čas opustit. Příklad znění:
  Můj syn / moje dcera …………………………………… ze ………….. třídy bude moci opustit školní družinu v …………………… hod. Podpis zákonného zástupce ………………………………………
 3. Propuštěním z družiny – žák bude moci opustit ŠD za účelem využití autobusového spoje a to v případě písemného potvrzení. Příklad znění:
  Můj syn / moje dcera …………………………………… ze ………….. třídy bude moci opustit školní družinu v …………………. hod. Aby stihl/a autobusový spoj.
  Podpis zákonného zástupce ………………………………………

Ve ŠD platí stejné hygienické podmínky jako při výuce, žáci s nimi budou opětovně a průběžně seznamováni.

Dodatečně žádáme ty, kteří neposlali přihlášku do ŠD, aby ji donesli 25. 5. s sebou do školy.

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy ……………………………………………. bude docházet do odpolední družiny od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností. Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

 

 

 

*stálé skupiny o velikosti max. 15 členů, utvořené spojením třídních skupin, za dodržení hygienických pravidel, nastolených současnou situací. Rozdělení bude stanoveno na základě počtu žáků s potvrzenou účastí na výuce.

 

Odkaz na tento příspěvek v PDF.

Přerušení dodávky el. proudu 29. 5. 2020

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky el. proudu, které proběhne 29. 5. mezi 7:00 a 15:00, Vás informujeme o uzavření prostorů ZŠ, MŠ a školní jídelny.

 

 Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Školní docházka prvního stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 25. 5. 2020 začne výuka pro žáky 1. – 5. ročníku. Výuka bude probíhat denně od 8:10 do 11:00 v budově prvního stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích, které budou platné i v rámci odpolední družiny. Výuku bude realizovat kmenový/třídní učitel, který také sestaví rozvrh hodin pro danou třídu.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

 • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
 • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
 • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
 • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
 • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
 • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz), v případě stravování bude žák v prostorách školy do 11:30. Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
 • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
 • dopravu žáka ze školy je třeba také zajistit, a to v 11:10, pokud se žák nestravuje nebo v 11:30, pokud žák dochází na oběd do školní jídelny
 • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
 • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět třídním vyučujícím, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci), případně že se výuky účastnit nebude a bude se nadále vzdělávat doma.

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

NEBO

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se nebude účastnit výuky od 25. 5. 2020 a bude se nadále vzdělávat z domova dle pokynů učitelů.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše zasílejte nejpozději do PONDĚLÍ 18. 5. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností kontaktujte třídní učitele, v úřední dny na tel. 416 787 202 nebo emailem na info@skolapolepy.cz.

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Činnost odpolední družiny bude od 25. 5. 2020 probíhat ve 3 odděleních. Žáci budou do jednotlivých oddělení družin rozdělení na základě utvořených studijních skupin. Družinářky převezmou děti po ukončení vyučování a budou v družině na děti dohlížet do 15:00.

Stejně jako u docházky do školy Vás žádáme o potvrzení docházky ve školní družině přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy ……………………………………………. bude docházet do odpolední družiny od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Činnost ranní školní družiny je zastavena.

Odkazy:
čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

tento příspěvek v PDF

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Výuka žáků 9. třídy od 11. 5. 2020

Dne 11. 5. 2020 v 8:10 bude zahájena dobrovolná výuka pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Žáky, kteří se zúčastní této přípravy, žádáme o:

 1. Zaslání potvrzení účasti na druhystupen@skolapolepy.cz.
 2. Doložení vyplněného a podepsaného formuláře s názvem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněnía to v den zahájení výuky (11. 5. 2020).
 3. Přinesení sešitu na psaní společně s psacími a rýsovacími potřebami.
 4. Pro dodržení hygienických požadavků si každý žák donese 2 roušky.

_________________________________________________________________

Delší vysvětlení:

Vláda České republiky svým usnesením číslo 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Organizace samotné výuky bude řízena školou, žáci s ní budou seznámeni dne 11. května při zahájení vyučování.

Žádáme o potvrzení účasti na výuce prostřednictvím emailu na druhystupen@skolapolepy.cz. Níže uvedený odkaz obsahuje „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyplněný a podepsaný formulář přinesou žáci v den zahájení vyučování.