Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště zahrnuje služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Služby školního poradenského pracoviště jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka. 

 

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty zajišťovat primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků. 
 • Poskytovat prostor pro realizaci a metodické zázemí pro preventivní programy ve škole. 
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou. 
 • Realizovat kariérové poradenství ve škole, informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků. 
 • Poskytovat odbornou pomoc pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Poskytovat odbornou pomoc pro žáky z jiného sociokulturního prostředí. 
 • Nabízet odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště – SPC, PPP, Policie ČR, subjekty zdravotnictví a další subjekty dle potřeby. 
 • Průběžně a dlouhodobě pečovat o žáky s prospěchovými obtížemi s využitím dostupných reedukačních metod. 
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností. 

Rozsah služeb školního poradenského pracoviště 

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření. 
 • Prevence školní neúspěšnosti. 
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění. 
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. 
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení. 
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů. 
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace. 
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou. 
 • Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy. 
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci. 
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

Personální zajištění školního poradenského pracoviště 

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje tým poradenských pracovníků složený z:

 • Ředitelka školy – Mgr. Kateřina Salavová

Kontakt: konzultační hodiny dle domluvy na telefonu 608 304 881, nebo na e-mailu: reditel@skolapolepy.cz

 • Školní metodička prevence – Mgr. Ivana Racková

Kontakt: konzultační hodiny dle domluvy na telefonu 602 790 714, nebo na e-mailu: rackova.ivana@skolapolepy.cz

 • Výchovná poradkyně – Mgr. Ivana Horová

Kontakt: konzultační hodiny dle domluvy na telefonu 737 925 959, nebo na e-mailu: zastupce@skolapolepy.cz

 • Speciální pedagog – Mgr. Lucie Brázdová

Kontakt: konzultační hodiny dle domluvy na telefonu 606 063 288, nebo na emailu brazdova.lucie@skolapolepy.cz

 

—————————————————————————-

Vybrané odkazy a kontakty v oblasti prevence sociálně patologických jevů:

 

PPP Ústí nad Labem https://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem

PPP Roudnice nad Labem https://www.pppuk.cz/poradny/roudnice-nad-labem

PPP Litoměřice https://www.pppuk.cz/poradny/litomerice

SPC Litoměřice https://skola-spc.zssaldova.cz a SPC Roudnice nad Labem – odloučené pracoviště SPC Litoměřice

https://www.pppuk.cz/index.php/primarni-prevence

http://www.audendo.cz

http://www.sananim.cz

http://www.drogy-info.cz

http://www.odrogach.cz

http://www.sikana.cz

http://www.pppinfo.cz

http://www.podaneruce.cz

http://www.poradenskecentrum.cz

http://www.rodina.cz

http://www.detskaprava.cz

http://www.dkc.cz

https://www.linkabezpeci.cz/

 

Seznam specializovaných linek – krizová pomoc:

Krizová pomoc

 

Další zajímavé kontakty:

https://spirala-ul.cz/sluzby/krizove-centrum-triangl/ 

 

adiktologie 

https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby/krajska-adiktologicka-ambulance-a-poradna-pro-deti-a-dorost-1276/

http://www.drug-out.cz/krajska-adiktologicka-ambulance-a-poradna-pro-deti-a-dorost/

 

domácí násilí

https://zurivec.cz/

www.centrumlocika.cz 

 

Související obrázky: