Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Změna v testování od 3. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • preventivní antigenní testování se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě,
  žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

 

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021

 

Školní družina – peněžní vyrovnání za druhé pololetí

Vzhledem k neobvyklému průběhu školního roku dochází ke změně úplaty za školní družinu.

1. a 2. třída – úplata za školní družinu ve druhém pololetí je 500 Kč. Ti, kteří zaplatili za celý školní rok, dostanou zpět 100 Kč.

3., 4. a 5. třída – úplata za školní družinu v druhém pololetí je 200 Kč. Ti, kteří zaplatili za celý školní rok, dostanou zpět 400 Kč.

Peníze vrací vychovatelky školní družiny s výdajovým lístkem.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Informace k návratu žáků 1. stupně do škol – rotační výuka – od 12. 4. 2021

 • Od 12. 4. 2021 bude probíhat rotační výuka
  • žáci jsou rozděleni jako celé třídy do 2 skupin
  • v liché týdny, počínaje týdnem 12. 4. – 16. 4. 2021 budou do školy docházet I., III. a IV. třída.
  • v sudé týdny, počínaje týdnem 19. 4. – 23. 4. 2021 budou do školy docházet II. a V. třída.
  • pro děti členů IZS bude vyčleněna speciální studijní skupina/školní klub v týden, kdy má probíhat pro tyto děti distanční výuka, kde se žákům umožní účast na distanční výuce, pokud tomu tak dovolí technické zajištění. Žádáme zákonné zástupce žáků, kterých se toto týká, aby kontaktovali třídní učitele nebo napsali email na infpolepy@gmail.com. Organizace bude nastavena v závislosti na zájmu o tuto skupinu.
 • výuka bude probíhat dle rozvrhu s pár výjimkami 
  • II. třída, kdy v pondělí a ve středu nebude realizována výuka TV – konec v 11:45
  • V. třída, dojde k úpravě rozvrhu zahrnující výuku angličtiny – p. u. Peterková
 • hudební výchova a tělesná výchova bude probíhat v upraveném režimu
 • dle nařízení jsou žáci povinni nosit “alespoň” chirurgickou roušku. Výjimky nejsou uvedeny pro žádné zdravotní znevýhodnění (Astma)
 • zásady dezinfekce a mytí rukou jsou stejné jako v minulých fázích distanční výuky
 • vstup do školy bude
  • do ranní družiny předním vchodem
  • hlavním vchodem
   • I./II. třída vchodem pro žáky v 7:50
   • III./V. třída vchodem pro žáky v 7:55
   • IV. třída vchodem pro žáky v 8:00
  • pro jednotlivé třídy budou zařízena místa pro čekání před vchodem, aby nedocházelo k míchání skupin
  • Žáci, kteří dojdou později budou nasměrováni

Testování

 • bude probíhat ve třídách v 8:10 pod dohledem třídních učitelek v pondělí a ve čtvrtek
 • od testu jsou osvobozeni jedinci z 2 důvodů
  a) prodělali COVID 19, nemají příznaky, prošli karanténou a pozitivní PCR test na přítomnost antigenu (potvrzený laboratorně) není starší než 90 dní
  b) ti, co prodělali druhé očkování a uplynulo od něj více než 14 dní.
 • testy jsou samoodběrové, s jejich prováděním budou napomáhat třídní učitelky a vychovatelky ŠD
  • rodiče nejmenších mohou při odběru pomoci, ale musí se prokázat negativním testem (antigen/PCR)
 • pravidla testování v následujícím diagramu

Testovací diagram

 • pokud je test
  • negativní – žák/žákyně pokračuje ve výuce
  • pozitivní – vyrozumíme ZZ a žáka/žákyni dáme do izolace a bude vyzvednut
   – dostane potvrzení o pozitivním testu
   – měl by se nahlásit k dětskému lékaři, který vyžádá PCR test na ověření, pokud bude negativní, vrací se žák do školy, pokud bude pozitivní, žák zůstává v karanténě.
 • v případě čtvrtečního testování, které probíhá stejně, ale pravidla jsou pozměněna – v případě pozitivního testu u žáka je třída poslána do karantény a čeká se na potvrzující PCR test
 • jste proti testování
  • škola je povinna testovat žáky, netestovaní žáci se nesmí účastnit výuky
  • poté zůstanou žák/žákyně doma, bez nároku na OČR. Poskytovat distanční výuku škola není povinna.

Školní družina

 • bude v běžném provozu jako vždy, s výjimkou absence ranní družiny v pondělí a ve čtvrtek kvůli testování
 • odpolední družina bude v běžném provozu
 • každá třída bude mít vlastní skupinu v družině, aby nedocházelo k míchání tříd.
 • odpolední družina je realizována do 16:00

Školní stravování

 • bude realizováno pro žáky, kteří dochází do školy
 • je možné si objednat jídla i externě – do kastrůlků
  • ideálně donést v ranních hodinách a poté vyzvednout nebo si pro oběd osobně dojít kolem půl 1 nebo půl 2, aby nedocházelo ke kontaktu s dětmi, když čekají ve frontě na jídlo

S přáním hladkého průběhu nástupu do školy
Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Výsledky volby do školské rady

Dle volebního řádu proběhla 7. a 8. 4. 2021 volba členů z řad zákonných zástupců do školské rady. Volby se účastnili rodiče/zákonní zástupci žáků a žákyň naší školy.

Přihlášení kandidáti byli:

 • Lucie Pelašenková
 • Mgr. Daniela Novotná, DiS
 • Miloslav Balek
 • Ladislava Vokálová
 • Ing. Bc. Soňa Henschová

Každý zákonný zástupce, který se účastnil volby zvolil 1 preferovaného kandidáta.

Bylo přijato 106 hlasů, přičemž 3 hlasy byly následně vyřazeny kvůli duplicitě voliče (uznal se hlas s dřívějším časem odeslání).

Celkový počet platných hlasů byl 103. A ty byly rozděleny následovně.

Do školské rady budou jmenování 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Gratulujeme tedy Ing. Bc Soně Henschové a Miloslavu Balkovi. (o postupu jsou vyrozuměni formou Školy-Online a emailu)

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Informativní rodičovská schůzka

Vážení rodiče, dnes, v pátek 9.4.2021, ve 20:00 hodin proběhne online rodičovská schůzka s vedením školy, kde se dozvíte podrobnosti o organizaci výuky a provozu školní jídelny a družiny od 12.4.2021. Dále bude vysvětlen postup při testování dětí. Pokud budete mít zájem, přihlaste se prostřednictvím školy online přes vaše dítě. Heslo pro vstup je RS.

Schůzka pokryje následující témata s prostorem na Vaše dotazy.

 1. obecné informace ohledně výuky
 2. hygienické zásady
 3. testování
 4. školní stravování
 5. školní družina
 6. místo pro dotazy

Do školy online cca 30 minut před zahájením schůzky bude zaslán i odkaz na místnost, kde se bude schůzka konat. Případné dotazy vám budou zodpovězeny.

Vítáni jsou všichni rodiče zejména ti, jejichž děti dochází na první stupeň ZŠ.

Roman Saňa

Návrat žáků 1. stupně do škol od 12. 4. 2021 – Rotační výuka

Od pondělí 12. 4. 2021 se do lavic začnou navracet žáci prvního stupně ZŠ.

Výuka bude probíhat rotačně.
V liché týdny, počínaje týdnem 12. 4. – 16. 4. 2021 budou do školy docházet I., III. a IV. třída.
V sudé týdny, počínaje týdnem 19. 4. – 23. 4. 2021 budou do školy docházet II. a V. třída.
Rotace je nastavena tak aby optimalizovala počet přítomných žáků.

Žáci budou testování antigenním testem každé pondělí a čtvrtek v rámci první vyučovací hodiny. V případě pozitivního testu bude žák umístěn do karantény a jeho zákonní zástupci budou vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí. Testování je povinné.

Z organizačních důvodů dojde ke změně rozvrhu 2. třídy, kde nebude realizována tělesná výchova. Tudíž během rotační výuky bude v pondělí a ve středu výuka do 11:45 (4 vyučovací hodiny).

Hudební výchova a tělesná výchova budou probíhat v upraveném režimu.

Pondělní a čtvrteční ranní družina nebude probíhat z důvodu testování žáků antigenními testy.

Školní stravování bude dostupné.

Sledujte webové stránky a online žákovskou pro případné změny v návaznosti na případná nařízení/doporučení vlády.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Volba do školské rady z řad zákonných zástupců

Ve dnech 7. a 8. dubna 2021 bude možné volit členy školské rady, kteří budou reprezentovat stranu zákonných zástupců žáků naší školy.

Volba bude probíhat online prostřednictvím webového formuláře. Tento formulář bude 7. 4. zaslán všem zákonným zástupcům do online žákovské knihy (Škola online).  Popřípadě je formulář možno obdržet od třídních učitelů. Formulář řádně vyplňte a odešlete nejpozději do 8. 4. 23:59, kdy bude hlasování ukončeno.

Je možné volit jednoho z 5 kandidátů. kteří se přihlásili v řádném termínu. (viz příspěvek níže)

Každý zákonný zástupce volí pouze jednou. (Může volit matka i otec, pokud jsou oba zákonnými zástupci žáka/yně)

V pátek 9. 4. budou hlasy sečteny a budou vyhlášeni 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Ukliďme Česko 2021

Každým rokem se koná celostátní akce Ukliďme Česko, do které se mohou lidé zapojit zcela dobrovolně. Jedná se o vznešené gesto vůči našemu okolí.

Dne 27. 3. 2021 byl označen za „Hlavní jarní úklidový den„. V tento den se do úklidu pod vedení SDH Polepy zapojili i žáci ZŠ a MŠ Polepy. Tímto bychom chtěli poděkovat žákům a žákyním, kteří se zúčastnili:

 • Soňa Henschová 
 • Agáta Talarovičová
 • Julie Šinfeltová
 • Čestmír Malý
 • Klára Červená
 • Markéta Kopecká
 • Vendula Malá
 • Ondřej Beneš
 • Matěj Červený
 • Daniela Novotná
 • Adam Šinfelt
 • František Hensch

Dále bychom chtěli poděkovat SDH Polepy a Obci Polepy za vedení a umožnění realizace této akce.

Úklidové akce budou probíhat i v přilehlých obcích. A to o víkendu (3. až 4. dubna 2021).

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

 

Přihlášení uchazeči do školské rady

V návaznosti na příspěvek z 8. 3. 2021 „Vyhlášení voleb do školské rady“ (odkaz) zveřejňujeme jména přihlášených.

 • Lucie Pelašenková
 • Mgr. Daniela Novotná, DiS
 • Miloslav Balek
 • Ladislava Vokálová
 • Ing. Bc. Soňa Henschová

Volby se uskuteční online v dnech 7. a 8. dubna 2021. Další informace budou sděleny s předstihem.

Vedení ZŠ a MŠ Polepy