Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. – 5. ročníku základní školy. Výjimečně mohou být do ŠD z rozhodnutí ředitelky školy přijati žáci 2. stupně. Přijímáni jsou na základě odevzdání řádně vyplněné písemné přihlášky. O přijetí, ukončení docházky a počtu účastníků rozhoduje ředitelka školy.

 Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků. Družina má nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v průměru na 1 oddělení. 

Odhlásit účastníka ze ŠD lze pouze písemnou formou.

Ředitelka školy může rozhodnout o předčasném ukončení docházky účastníka z  důvodu hrubého porušování řádu ŠD.

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Výši úplaty za pobyt v ŠD stanoví ředitelka.Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a je zveřejňována na samostatném formuláři s informacemi pro rodiče. Platba se provádí především bezhotovostně prostřednictvím e-pokladny.  Platby v hotovosti přijímá osoba určená ředitelkou školy – hospodářka školy, jen zcela výjimečně rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny, není-li poplatek uhrazen.

Pokud bude účastník chybět, částka se nemění, nesnižuje, neodečítá.

V případě přerušení provozu školní družiny v aktuálním školním roce více jak 5 dnů v měsíci se platba účastníkovi sníží.

V případě předčasného ukončení docházky se vrací poměrná část poplatku za měsíce, kdy účastník ŠD vůbec nenavštíví.

ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

Provoz ŠD je rozdělen na ranní a odpolední provoz.

Ranní provoz 

Žáci jsou spojeni do jednoho oddělení.

Doba: 6:30 – 7:45 

Činnosti: 

 • Relaxace a kompenzace před vyučováním
 • Stolní a společenské hry
 • Sebeobslužná činnost
 • 7:45 Odchod žáků do šaten s vychovatelkou a následně do tříd

Odpolední provoz

Odpolední provoz je od 11:45 do 16:15. Je rozdělen do čtyř částí podle druhu činnosti, která je vykonávána, části jsou přizpůsobeny individuálním potřebám každého oddělení.  

 1. část: 11:45 – 12:50
 • Převzetí žáků dle rozvrhu jednotlivých tříd
 • Hygiena
 • Oběd
 1. část: 12:15 – 13:30
 • Odpočinková činnost –  sebeoblužná činnost,relaxace a kompenzace po vyučování, stolní a společenské hry, řízený rozhovor, individuální hry dětí
 • Odchod účastníků ze školní družiny
 • Odchod účastníků na školní kroužky
 1. část: 13:30 – 14:45 
 • Zájmová činnost (řízená činnost)
 • Výchovně-vzdělávací činnosti, které v rámci školní družiny tvoří výchovy – pracovní, hudebně-pohybová, výtvarná, tělesná, přírodovědná, BESIP, společensko-vědní
 1. část: 14:45 – 16:15 
 • Odchod účastníků ze školní družiny
 • Odchod na školní kroužky
 • Rekreační činnost
 • Příprava na vyučování – didaktické hry, intervence

Související obrázky: