Školní družina

O přijímání žáků do ŠD  rozhoduje ředitel školy. Provoz ŠD  je ráno od 6.30 do 7.50 hod. a po skončení vyučování do 16 hodin. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16,00 hodin Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci 2. až 5. třídy v den následující. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD. Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku, výjimku povoluje ředitel školy po projednání s odpovídajícími úřady. REŽIM  DNE  ŠD
Doba Činnosti
6,30 – 7,50 Ranní provoz – žáci jsou sloučeni do jednoho oddělení (i nepřihlášení žáci) – relaxace a kompenzace před vyučováním – stolní a společenské hry -sebeobslužná činnost
7,55 – 8,00 – odchod žáků do šaten s vychovatelkou a následně do tříd
11,30 – 12,50 – příprava jídelny, hygiena – převzetí žáků, oběd
12,50 – 13,30 Odpočinková činnost – sebeobslužná činnost, relaxace a kompenzace po vyučování,stolní a společenské hry, řízený rozhovor – individuální hry dětí
13,30 – 15,00 Zájmová činnost Výchovně vzdělávací činnosti, které v rámci školní družiny tvoří výchovy:pracovní, výtvarná, tělesná, přírodovědná, BESIP, společensko – vědní, hudebně – pohybová
15,00 – 15,30 – příprava na vyučování – didaktické hry – odchod dětí ze školní družiny dle zápisových lístků
Provoz školní družiny se v období složité epidemické situace vždy aktuálně mění. Podrobnosti zasíláme prostřednictvím Školy on-line.