Přijímací řízení na SŠ

Pokyny k přijímacímu řízení na středních školách a odborných učilištích:
  • Podklady pro vyplnění přihlášek pošlou žáci paní učitelce Horové nejpozději v lednu 2023. Žáci, kteří budou vykovávat talentovou zkoušku, dají podklady pro vyplnění přihlášky nejpozději v listopadu 2022.
  • Přihlášky ke studiu obdrží žáci v ZŠ po pololetním vysvědčení (v případě, že bude žák vykonávat talentovou zkoušku, dostane ji v listopadu) vyplněné a potvrzené, sami je pak odešlou na vybrané školy (doporučeně – s dodejkou).
  • Některé školy vyžadují lékařskou prohlídku, žáci si ji sami vyřídí a zaplatí u svého lékaře, ten jim pak přihlášku potvrdí.
  • Po přijetí na vybranou školu obdrží žáci v ZŠ zápisový lístek, který vyplní a odešlou na střední školu nejpozději 10 dnů od oznámení o přijetí.

Termíny pro odevzdání přihlášek: 

  • Uchazeč podává  přihlášku pro první kolo do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2023.
  • V případě, že uchazeč podává  přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.

Přijímací řízení:

  • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
  • Ve školním roce 2022/2023 se jednotné zkoušky konají ve dvou termínech:
  1. termín 13. dubna 2023 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
  2. termín 14. dubna 2023 pro čtyřleté  obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.

V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Pro více informací můžete kontaktovat výchovnou poradkyni prostřednictvím Školy On-line.