ZÁPIS DO MŠ

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je jeho dítě řádně očkované (vzor v dokumentech ke stažení) a
 • doloží kopii očkovacího průkazu dítěte

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Přihláška do MŠ
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce
 • Evidenční list dítěte

Podání žádosti

 1. Vyplňte žádost o přijetí (můžete si vytisknout, je dostupná v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením zákonného zástupce k očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od zveřejnění tohoto oznámení až do 6.5.2020
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je nejpozději do 6.5.2020 v MŠ v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191
 5. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin) v termínu od zveřejnění do 6.5.2020

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2020 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při odevzdání žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2020 od 8 do 10 hodin.