Zápis do MŠ

Do MŠ jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě i mladší 3 let.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok probíhá v době od 2. května do 16. května, kdy zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí do MŠ (podá návrh na zahájení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Přesné datum a čas zápisu k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy, vyvěšeno formou plakátů na veřejných místech v obci, na úřední desce zřizovatele.

Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitel ZŠ a MŠ Polepy ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ vydává ředitel ZŠ a MŠ Polepy ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ do 30 dnů od přijetí žádosti a zveřejní pod číslem jednacím na stánkách školy i v budově MŠ.