Základní informace

Provoz MŠ: 6:00 – 16 hodin (pondělí – pátek).

 Školné:          400,- Kč/měsíc.

Školné se platí vždy do 15. dne v daném měsíci.


Naše mateřská škola je součástí celku:  Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice.

Mateřská škola je umístěna v nově zrekonstruované účelové budově propojené se školní jídelnou a budovou základní školy. Mateřská škola je dvoutřídní. Každá třída má k dispozici prostor o výměře 87 m2, přilehlou šatnu, umývárnu, dětské záchodky a přípravnou kuchyňku.  V MŠ jsou 2 třídy. V 1. třídě jsou děti 2 – 4leté a ve druhé děti 5 – 7leté.

Součástí areálu je školní zahrada se vzrostlými stromy o výměře 20 arů před budovou a 10 arů travnaté plochy za budovou. Ze zahrady je přímý vstup na venkovní sociální zařízení pro děti. Děti mají k dispozici průlezky, houpačky, lavičky, pískoviště a domeček pro ukládání hraček.

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pod názvem: „Rok se skřítky Matýskem a Majdalenkou“. Jeho smyslem je přirozeným a nenásilným způsobem přiblížit poznávání okolního světa, všech souvislostí a zákonitostí, přispívat k tělesnému, rozumovému a duševnímu rozvoji dětí, důležitých pro vývoj samostatného a jedinečného človíčka. Program je rozpracován do integrovaných bloků vztahujících se k jednotlivým ročním obdobím, aby se děti mohly zcela přirozenou cestou seznamovat s prostředím a životem v přírodě, aby získávaly povědomí o rodině, škole, obci, společnosti a světě. V jednotlivých blocích jsou zastoupeny dílčí cíle ze všech oblastí Rámcově vzdělávacího programu, tedy oblasti biologické, psychické, interpersonální, sociálně kulturní i environmentální. Všechny cíle spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Rozvíjíme u dětí zdravé životní návyky a postoje, osvojujeme si poznatky o podpoře a ochraně zdraví, posilujeme tělesnou zdatnost. Rozvíjíme smyslové vnímání, představivost, fantazii, myšlení. Rozvíjíme slovní zásobu, samostatné vyjadřování dětí a zdokonalujeme výslovnost. Děti si vytváří vztahy ke svým vrstevníkům, učí se navazovat přátelství, sdílet pocity kamaráda, naslouchat ostatním a sžívat se s dětmi i dospělými. Uvádíme děti do světa umění a kultury, života společnosti. Podporujeme u dětí zájem o vše živé i neživé, o životní prostředí, o naši zem, planetu. Snažíme se dětem vytvořit ve škole příjemné, vstřícné a klidné prostředí. Naším cílem je připravit děti pro vstup do základní školy. S právě probíranými integrovanými bloky jsou pravidelně seznamováni rodiče na nástěnce v šatně každé třídy. Naší snahou je vytvořit předpoklady pro bezproblémový vstup dětí do prvního ročníku základní školy. O tom vypovídá i bohatá spolupráce především s dětmi a učitelkami z 1. stupně ZŠ.

Pro děti s běžnými  vadami řeči je ve školce k dispozici logopedická poradna, ta spolupracuje s klinickou logopedií a s SPC v Litoměřicích, kam směřujeme závažnější vady v řeči. 

Zájemci o výuku anglického jazyka se mohou přihlásit do zájmového kroužku, který vede kvalifikovaná učitelka v naší MŠ vždy jedenkrát v týdnu.

Předškolní děti se každoročně účastní předplaveckého výcviku.

Každý měsíc děti vidí divadelní představení. Pravidelně k nám jezdí Sváťovo divadlo, divadlo Koloběžka a jiná divadla a kouzelníci podle aktuální nabídky. Ve spolupráci se základní školou připravujeme mikulášskou a vánoční besídku s nadílkou, vzájemná vystoupení s dětmi ze základní školy. Vystupujeme s krátkým programem pro důchodce. S dětmi navštěvujeme místní knihovnu, slavíme Den Země, připomínáme si tradici čarodějnic. Děti hledají poklad, seznamují se s tradicí vítání jara, slaví masopust, Velikonoce, připravují dárky maminkám ke Dni matek, využívají celodenní atrakce skákacího hradu, soutěží při oslavě Dne dětí a veselí se při zahradním karnevalu. Seznamují se s živými domácími zvířaty a učí se o jejich životě, vídají ukázky dravých ptáků a sov a navštěvují ZOO v Ústí nad Labem. Podle aktuální nabídky navštěvujeme výstavy a různé akce zaměřené pro předškolní děti v okolí.