Nejnovější příspěvky

Výsledky zápisu do MŠ v Polepech

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

15/20, 3/20, 2/20, 13/20, 5/20, 4/20, 11/20, 10/20, 6/20, 12/20, 7/20, 8/20

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2020

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice nepřijala k 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly:

9/20

 

Důležité upozornění!!!

V pátek 29.5.2020 bude přerušena dodávka elektřiny od 7 do 15 hodin. Z tohoto důvodu bude tento den uzavřena Mateřská škola, Základní škola i Školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020

 

Informace ke znovuotevření mateřské školy od 25.5.2020

 

Vážení rodiče,

na základě souboru hygienických pokynů pro MŠ níže specifikujeme podmínky, za kterých bude obnoven provoz mateřské školy do konce června 2020.

 

Termín otevření mateřské školy – 25. 5. 2020

 

 • Provoz mateřské školy: 6 – 16 hodin
 • Ranní příchod dětí do MŠ je nejpozději do 8:00.
 • Vyzvednutí dítěte po obědě v době od 11:30 do 12:00
 • Zákonný zástupce před prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZČR a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota. Pokud bude dítě při ranním filtru vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, slabost, apatie…), nebude do mateřské školy přijato! Pokud budou během dne zjištěny u dítěte symptomy nemoci, bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič je povinen neprodleně si dítě vyzvednout.
 • Dítě bude do školky provázet pouze jedna osoba, pro kterou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Doprovázející osoba musí dodržovat odstup 2 metry od ostatních (v souladu s mimořádnými opatřeními). Do šatny povolen vstup současně 2 dětem s doprovodem. Při vyzvedávání platí stejná pravidla.
 • Pobyt v šatně (při předání i vyzvednutí dítěte) omezte na co nejkratší dobu.
 • Při vstupu do budovy bude umístěna desinfekce rukou, kterou je povinen doprovod použít.
 • Každé dítě si ihned po příchodu do třídy umyje důkladně ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí v prostorách MŠ nosit roušky.
 • Děti si do MŠ nesmí nosit žádné hračky, knihy ani plyšáky, jídlo a pití.
 • Vzdělávání bude probíhat v areálu mateřské školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Věnujte, prosíme, pozornost manuálu MŠMT – „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je v plném znění v dokumentech školy.

 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Osoby s rizikovými faktory:

 

 1. Věk nad 65let s přidruženými chronickými onemocněními
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze).
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci orgánů či kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů splňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Do mateřských škol by měli své děti umísťovat především rodiče, kteří musí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v mateřské škole, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu.

 

Přečtěte si, prosím, důkladně všechny informace a do 17.5.2020 v případě zájmu o nástup do MŠ toto potvrďte emailem (materskaskola@skolapolepy.cz) či na tel.č. 416787191

 

Pomoc rodičům při domácím vzdělávání předškoláků

Milí rodiče, doporučuji využít pro domácí vzdělávání předškoláků odkaz na televizi pro školy a školáky www.ct.edu.cz

Zvolte stupeň vzdělávání – předškolní a zde je 403 videí k dopravní výchově, hudebním a pohybovým aktivitám, ke komunikaci a socializaci, k lidskému tělu a zdraví, logopedické prevenci a smyslovým hrám, k cvičení paměti a logické hry, jsou tu pohádky a příběhy, poznávání české republiky a přírody. 

Věřím, že krásně zpracované pořady zabaví děti a naučí se spoustu činností. 

 

Platba školného na květen 2020

Vzhledem k přetrvávajícímu přerušení provozu mateřské školy zřizovatelem v souvislosti s onemocněním COVID-19, ředitel školy rozhodl o zrušení úplaty za předškolní vzdělávání na květen 2020. Prosím rodiče, zrušte své příkazy v bankách. Pokud platba proběhne, bude počítána jako záloha na další měsíc.

Úkoly pro předškoláky v době coronaviru

Milí rodiče předškoláčků,

v době mimořádných opatření a uzavření MŠ Vám budeme posílat pravidelně úkoly pro přípravu dětí pro vstup do ZŠ na Váš email. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, když dáte vědět, jak se Vám úkoly dařilo splnit. Přejeme hodně sil, optimismu a dobré nálady. Vaše paní učitelky.

ZÁPIS DO MŠ

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je jeho dítě řádně očkované (vzor v dokumentech ke stažení) a
 • doloží kopii očkovacího průkazu dítěte

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Přihláška do MŠ
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce
 • Evidenční list dítěte

Podání žádosti

 1. Vyplňte žádost o přijetí (můžete si vytisknout, je dostupná v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením zákonného zástupce k očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od zveřejnění tohoto oznámení až do 6.5.2020
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je nejpozději do 6.5.2020 v MŠ v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191
 5. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin) v termínu od zveřejnění do 6.5.2020

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2020 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při odevzdání žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2020 od 8 do 10 hodin.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy zřizovatelem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem  a onemocněním COVID-19, ředitel školy rozhodl o zrušení úplaty za předškolní vzdělávání za duben 2020. Pokud platby již proběhly,  jsou počítány jako záloha na další měsíc.

Jak zabavit děti – pomoc pro maminky s dětmi

Pomoc pro maminky s dětmi v celé ČR. Ekonáměty pro jarní tvoření Vám pošleme na Váš email zdarma. Zabavte děti vesele a hravě. Stačí na email ekoatelier@gmail.com zaslat zprávu „ŽÁDÁM O NÁPADY“

Nápad pro zábavu i výuku dětí

Vážení rodiče, posílám odkaz na přístupy pana Přikryla k interaktivním programům i pro předškolní děti, se kterými pracujeme v MŠ a děti je mají rády. Přístupy jsou nyní zdarma!

Vážení pedagogové a rodiče,

až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky – iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku.
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. Po domluvě můžeme také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

Váš tým Barevné kamínky & SchoolBoard

 

Kdo chce iŠkoličku:

Pro všechny přístroje s Win 7-10, Android i iOS:

 1. otevřete prohlížeč Chromea vstupte na naše stránky www.hrajeme-si.cz(jiný prohlížeč nepoužívejte!!, pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat)
 2. přihlaste se tam vpravo nahoře jako doma@metodickykabinet.cza heslo je doma01
 3. v modrém menu vstupte do “iŠkolička” pak zvolte růžové tlačítko “vstoupit do aplikace Moje iŠkolička”

 

Načte se aplikace a tam bude barevná první dlaždice Interaktivní programy, klikněte na obrázek šaška na dlaždici a tam najdete naše programy a můžete si hrát.

Takto se můžou přihlašovat i děti doma, i kdekoliv ve škole na jakémkoliv přístroji.

 

Kdo chce Taktik nebo Včelku pro ZŠ tak musí volat 583 035 135 pro přihlašovací údaje.

 

S pozdravem

Ing. Ladislav Přikryl

Barevné kamínky s.r.o.

Kroměříž