Nadcházející události

Nejnovější příspěvky

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2021

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijal k 1.9.2121 děti evidované pod těmito registračními čísly:

15/21, 17/21, 6/21, 8/21, 12/21, 13/21, 5/21, 14/21, 9/21, 10/21, 18/21, 7/21, 11/21.

Ředitel nepřijal k 1.9.2021 děti evidované pod těmito čísly:

16/21, 19/21

Otevření MŠ pro všechny děti

Dle nařízení vlády se v pondělí 10.5.2021  vrátí do mateřských škol všechny děti bez povinnosti jejich testování. 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2021 do 13.8.2021. Děti opět nastoupí do MŠ v pondělí 16.8.2021. Po dobu letních prázdnin budou děti spojeny do jedné třídy.

Úplata za předškolní vzdělávání za duben 2021

Protože z nařízení vlády trvá přerušení provozu MŠ pro většinu dětí, úplatu za duben ředitel školy zrušil. Děti rodičů vybraných profesí, kteří mají výjimku a mohou navštěvovat MŠ, budou za duben platit 300 Kč.

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, 

mateřské školy se otevírají od pondělí 12.4.2021, ale v první fázi pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou (to jsou děti , kterým bude do 31.8.2021 šest let a s odkladem školní docházky) a nově také pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému.

Rodiče předškolních dětí již v pondělí dostali informaci, že je nutné nejpozději do pátku 9.4. nahlásit, zda předškolní dítě bude do školky docházet, nebo zda si ho i nadále necháte doma (dítě bude omluveno, budeme Vám nadále posílat podklady k distanční výuce). Je to nutné k zajištění provozních záležitostí, testování i stravování. 

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému a jejichž dítě není předškolní, musí doložit potvrzení zaměstnavatele. Bez tohoto potvrzení a předchozí dohody s vedením MŠ nelze dítě do školky přijmout.

Roušku děti v MŠ mít nemusí.

Děti budou pravidelně testovány v pondělí a ve čtvrtek výtěrem z nosu. Testy budeme provádět v učebně logopedie (vstup z terasy MŠ) pověřenými zaměstnanci školy. U testu budou přítomni vždy rodiče, či doprovázející osoby. Výtěr z nosu jim tak rodiče udělají sami. Pokud bude doprovázet dítě jiná osoba (teta, babička…), bude mít písemné pověření k výtěru dítěte z nosu rodiči dítěte.  Zaměstnanec školy je pak po 15 minutách vyhodnotí a informuje rodiče, kteří zatím budou čekat s dítětem venku v prostoru zahrady MŠ, o výsledku. Po negativním výsledku může dítě jít do šatny své třídy. Při pozitivním výsledku dítě i s rodiči odchází domů a pojede na testy PCR. Počítejte tedy s časovou prodlevou 15-20 minut při předání dítěte do MŠ.

Můžete se seznámit s informacemi k testování dětí na webových stránkách https://testování.edu.cz/

Milí rodiče, věříme, že společně to zvládneme a že společně budeme dělat maximum pro to, aby děti co nejméně pocítily povinně nastolená opatření.

Vybrané profese rodičů, kteří mohou žádat o přítomnost dítěte v MŠ.

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

 

 

Zápis do MŠ 2021/22

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok  mateřské školy provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte (Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Pokud je rodina v karanténě nebo izolaci, je možné s lékařem domluvit poskytnutí potvrzení e-mailem opět po předchozí domluvě)

Podání žádosti

 1. Vyplňte výše jmenované dokumenty (můžete si vytisknout, jsou dostupné v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od 3.5  až do 6.5.2021
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je v mateřské škole od 3.5 do 6.5.2021 v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191, nebo 725187191.

Pokud budou příznivé epidemické podmínky, můžeme sepsat žádost osobně v kanceláři MŠ 6.5.2021 od 8 do 12 hodin.

 1. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin) nebo vhozením do schránky u vchodu do budovy v termínu od 3.5.21 do 6.5.2021

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2021 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při přijetí žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2021 od 8 do 10 hodin.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v souvislosti s vládními opatřeními od 1.3.2021, které bude pravděpodobně trvat po celý březen, rozhodl ředitel školy o zrušení úplaty za tento měsíc. Pokud platby již proběhly, jsou počítány jako záloha na další měsíc. 

Distanční vzdělávání předškoláků

Co jsme pro Vás připravili a jak na to:

Naše nabídka distančního vzdělávání staví na principech předškolního vzdělávání. Naším cílem je Vás ani Vaše dítě nepřetěžovat, nenudit a neunavovat zbytečnými úkoly. Nabízíme činnosti, které budou dětem přinášet radost. Každý týden dostanete email s náměty činností, pracovními listy s instrukcemi. Hotové práce dětí zakládejte a po otevření MŠ přineste ke kontrole a založení do dětských portfolií. Pokud si někdo nemůže vytisknout pracovní listy, připravíme vše potřebné k osobnímu odběru rodiči. Je nutné si telefonicky, či emailem domluvit čas k osobnímu předání v MŠ.


Několik jednoduchých tipů:

 • Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
 • Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.
 • Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
 • Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
 • Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
 • Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).
 • Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.
 • Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček

 

Zde najdete další různé nápady a náměty na práci s předškolními dětmi:

edu.ceskatelevize.cz   – rozcestník, ze kterého se dostanete ke spoustě výukových materiálů

decko.ceskatelevize.cz – zajímavosti a hry pro menší i větší děti

detsky-web.cz –  omalovánky, pohádky, audio pohádky a písničky

vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ – materiály ke stažení podle jednotlivých oblastí

detskestranky.cz/tag/predskolaci/ – pracovní listy, aktivity, čtení

predskolaci.cz – magazín pro učitelky i rodiče, aktivity, náměty pro dospěláky a děti v MŠ

hrajeme-si.cz – publikace, pomůcky, interaktivní programy, iŠKOLIČKA

krokotak.com – nápady na tvoření s dětmi

pinterest.com – aktivity, nápady, tvoření, pracovní listy, úkoly

sikovny-cvrcek.cz – říkanky, hry a tvorba pro děti

Ošetřovné

Podle informací zaslaných MŠMT k provozu škol od 27.2.2021 do 21.3.2021 jsou stanovena nová pravidla k ošetřovnému. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osertrovnemu.

Uzavření Mateřské školy.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace vláda od 1.3.2021 uzavřela všechny mateřské školy. Opatření bude platit po dobu tří týdnů, tedy do 21.3.2021