Nadcházející události

Nejnovější příspěvky

Uzavření MŠ 27.9.2021

V pondělí 27.9.2021 bude z rozhodnutí obecního úřadu z provozních důvodů uzavřena mateřská škola. Děti nastoupí do školky až po státním svátku, tedy 29.9.2021

Vítejte ve školce

Milí rodiče, ve středu 1.9.2021 přivítáme ve školce už všechny děti. Přijďte prosím do osmi hodin. Nové děti přivítá paní učitelka v šatně v přízemí školy. Prosíme rodiče, aby se po budově pohybovali v ochranné roušce. Děti zjistí, kam si odloží své věci, jakou budou mít značku a půjdou do třídy, kde na ně čekají kamarádi a paní učitelka. Rodiče nových dětí si dohodnou s paní učitelkami, na jak dlouhou dobu budou první dny ve školce a kdy si děti vyzvednou. Děti se ve školce netestují.

Schůzka s rodiči se bude konat 2.9.2021 v 15 hodin.

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2021

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijal k 1.9.2121 děti evidované pod těmito registračními čísly:

15/21, 17/21, 6/21, 8/21, 12/21, 13/21, 5/21, 14/21, 9/21, 10/21, 18/21, 7/21, 11/21.

Ředitel nepřijal k 1.9.2021 děti evidované pod těmito čísly:

16/21, 19/21

Otevření MŠ pro všechny děti

Dle nařízení vlády se v pondělí 10.5.2021  vrátí do mateřských škol všechny děti bez povinnosti jejich testování. 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2021 do 13.8.2021. Děti opět nastoupí do MŠ v pondělí 16.8.2021. Po dobu letních prázdnin budou děti spojeny do jedné třídy.

Úplata za předškolní vzdělávání za duben 2021

Protože z nařízení vlády trvá přerušení provozu MŠ pro většinu dětí, úplatu za duben ředitel školy zrušil. Děti rodičů vybraných profesí, kteří mají výjimku a mohou navštěvovat MŠ, budou za duben platit 300 Kč.

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, 

mateřské školy se otevírají od pondělí 12.4.2021, ale v první fázi pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou (to jsou děti , kterým bude do 31.8.2021 šest let a s odkladem školní docházky) a nově také pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému.

Rodiče předškolních dětí již v pondělí dostali informaci, že je nutné nejpozději do pátku 9.4. nahlásit, zda předškolní dítě bude do školky docházet, nebo zda si ho i nadále necháte doma (dítě bude omluveno, budeme Vám nadále posílat podklady k distanční výuce). Je to nutné k zajištění provozních záležitostí, testování i stravování. 

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému a jejichž dítě není předškolní, musí doložit potvrzení zaměstnavatele. Bez tohoto potvrzení a předchozí dohody s vedením MŠ nelze dítě do školky přijmout.

Roušku děti v MŠ mít nemusí.

Děti budou pravidelně testovány v pondělí a ve čtvrtek výtěrem z nosu. Testy budeme provádět v učebně logopedie (vstup z terasy MŠ) pověřenými zaměstnanci školy. U testu budou přítomni vždy rodiče, či doprovázející osoby. Výtěr z nosu jim tak rodiče udělají sami. Pokud bude doprovázet dítě jiná osoba (teta, babička…), bude mít písemné pověření k výtěru dítěte z nosu rodiči dítěte.  Zaměstnanec školy je pak po 15 minutách vyhodnotí a informuje rodiče, kteří zatím budou čekat s dítětem venku v prostoru zahrady MŠ, o výsledku. Po negativním výsledku může dítě jít do šatny své třídy. Při pozitivním výsledku dítě i s rodiči odchází domů a pojede na testy PCR. Počítejte tedy s časovou prodlevou 15-20 minut při předání dítěte do MŠ.

Můžete se seznámit s informacemi k testování dětí na webových stránkách https://testování.edu.cz/

Milí rodiče, věříme, že společně to zvládneme a že společně budeme dělat maximum pro to, aby děti co nejméně pocítily povinně nastolená opatření.

Vybrané profese rodičů, kteří mohou žádat o přítomnost dítěte v MŠ.

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

 

 

Zápis do MŠ 2021/22

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok  mateřské školy provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte (Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Pokud je rodina v karanténě nebo izolaci, je možné s lékařem domluvit poskytnutí potvrzení e-mailem opět po předchozí domluvě)

Podání žádosti

 1. Vyplňte výše jmenované dokumenty (můžete si vytisknout, jsou dostupné v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od 3.5  až do 6.5.2021
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je v mateřské škole od 3.5 do 6.5.2021 v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191, nebo 725187191.

Pokud budou příznivé epidemické podmínky, můžeme sepsat žádost osobně v kanceláři MŠ 6.5.2021 od 8 do 12 hodin.

 1. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin) nebo vhozením do schránky u vchodu do budovy v termínu od 3.5.21 do 6.5.2021

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2021 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při přijetí žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2021 od 8 do 10 hodin.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v souvislosti s vládními opatřeními od 1.3.2021, které bude pravděpodobně trvat po celý březen, rozhodl ředitel školy o zrušení úplaty za tento měsíc. Pokud platby již proběhly, jsou počítány jako záloha na další měsíc.