Nadcházející události

Žádné akce nejsou naplánovány.

Nejnovější příspěvky

Seznam přijatých dětí do MŠ od školního roku 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, přijala na školní rok 2023/2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

13/23, 17/23, 10/23, 8/23, 9/23, 7/23, 16/23, 15/23, 11/23, 14/23, 18/23.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ bude v době letních prázdnin uzavřena v době od 1.7 do 13.8.2023.

Otevíráme v pondělí 14.8 jednu třídu, kde budou spojeny děti z obou tříd. Poplatek za předškolní vzděláváni bude za srpen 243 Kč.

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin.

Mateřská škola bude uzavřena v době od 23.12.2022 do 2.1.2023. Děti opět nastoupí v úterý 3.2.2023 

Úplata za předškolní vzdělávání je v prosinci 2022 snížena na 305 Kč.

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy dne 23.11.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované uzávěry vody v obci Polepy provoz Mateřské školy Polepy na Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 23. listopadu 2022. V tento den nebude v provozu školní jídelna. 

Přerušení provozu MŠ 18.11.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované výměny vstupních ventilů přívodu vody do MŠ na Základní škole a Mateřské škole Polepy, okres Litoměřice dne 18.11.2022. V tento den nemůže být v provozu školní jídelna.

Přerušení provozu MŠ 15.6.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované uzávěry vody v obci Polepy provoz Mateřské školy ve středu 15.6.2022.

V tento den nemůže být v provozu školní jídelna.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022 od 8:00 do 11:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Polepy, Polepy 193

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Polepech dne/дата 24. 5. 2022

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice,

přijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

10/22, 6/22, 8/22, 9/22, 14/22, 5/22, 11/22, 7/22, 12/22, 16/22, 17/22.

Ředitelka nepřijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito čísly: 

4/22, 15/22, 13/22.

Volná místa pro děti od tří let

Milí rodiče,

máme ještě volná místa pro děti, které  budou mít v září 2022 tři roky. Můžete se telefonicky domluvit na dodatečném zápisu do naší MŠ na tel: 416787191. Děti nemusí být z naší spádové obce.  Budeme se na Vás těšit.