Nejnovější příspěvky

Přerušení provozu MŠ 15.6.2022

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle ustanovení § 24 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v souladu s § 3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, přerušuje z důvodu plánované uzávěry vody v obci Polepy provoz Mateřské školy ve středu 15.6.2022.

V tento den nemůže být v provozu školní jídelna.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка Základní školy a Mateřské školy Polepy, okres Litoměřice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022 od 8:00 do 11:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Polepy, Polepy 193

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Polepech dne/дата 24. 5. 2022

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice,

přijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

10/22, 6/22, 8/22, 9/22, 14/22, 5/22, 11/22, 7/22, 12/22, 16/22, 17/22.

Ředitelka nepřijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito čísly: 

4/22, 15/22, 13/22.

Volná místa pro děti od tří let

Milí rodiče,

máme ještě volná místa pro děti, které  budou mít v září 2022 tři roky. Můžete se telefonicky domluvit na dodatečném zápisu do naší MŠ na tel: 416787191. Děti nemusí být z naší spádové obce.  Budeme se na Vás těšit. 

Zápis do MŠ v Polepech pro školní rok 2022-2023

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok se bude konat ve čtvrtek 5.5.2022 od 10 do 15 hodin v budově MŠ, v kanceláři MŠ v přízemí.

K zápisu zákonní zástupci přinesou :

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete v dokumentech na těchto webových stránkách. Můžete si je dopředu vytisknout a vyplnit. Najdete zde žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte a vyjádření lékaře. Můžete si v předstihu vyřídit potvrzení pediatra o očkování dítěte. Potřebné tiskopisy budou i k dispozici v den zápisu v MŠ. Bez potvrzení lékaře nemůže být rozhodnuto o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí je v pravomoci ředitele mateřské školy, který postupuje podle platných kritérií pro přijetí. Bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti a bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době od 1.7.2022 do 12.8.2022. Otevíráme v pondělí 15.8.2022. Po dobu prázdnin děti budou sloučeny do jedné třídy.

Provoz v MŠ v srpnu bude 13 dní, bude tedy snížena úplata za předškolní vzdělávání.

Poměrná část úplaty za tyto dny činí 227 Kč.

Pokyny k plaveckému výcviku

Vážení rodiče předškoláků,

1. lekce plaveckého výcviku byla zrušena z důvodu uzavření MŠ a karantény.  Na další lekce jsme přihlášeni a výcvik se uskuteční. MŠ je od 24. 11. 21 znovu otevřena a tak s přihlášenými dětmi počítáme a také plavecké škole za tyto děti platíme. Děti, které už znovu chodí do MŠ doložili test PCR, že jsou negativní, ostatní tak prosím učiňte také. Na další lekci, která se uskuteční v úterý 30.11.21 počítáme se všemi přihlášenými dětmi. Pokud někdo test nepodstoupil a je přihlášen, karanténa pro něj platí do 30.11.21 a po tomto datu může s námi pokračovat v plaveckém výcviku.