Zápis do MŠ 2021/22

Jak podat přihlášku dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok  mateřské školy provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Stáhněte si z dokumentů ke stažení tyto tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte (Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Pokud je rodina v karanténě nebo izolaci, je možné s lékařem domluvit poskytnutí potvrzení e-mailem opět po předchozí domluvě)

Podání žádosti

 1. Vyplňte výše jmenované dokumenty (můžete si vytisknout, jsou dostupné v dokumentech ke stažení).
 2. Doručte vyplněnou žádost do MŠ Polepy, s kopií rodného listu dítěte, potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte a vyplněným evidenčním listem dítěte v termínu od 3.5  až do 6.5.2021
 3. Pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
 4. Pokud si nemůžete vytisknout formuláře, vyzvedněte si je v mateřské škole od 3.5 do 6.5.2021 v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin), či domluvte jiný termín po telefonické dohodě s vedoucí MŠ. Tel: 416787191, nebo 725187191.

Pokud budou příznivé epidemické podmínky, můžeme sepsat žádost osobně v kanceláři MŠ 6.5.2021 od 8 do 12 hodin.

 1. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: twrmq9w,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (na adresu: MŠ Polepy, Polepy 193, 411 47 Polepy),
 4. osobním předáním v MŠ v úředních hodinách (od 8 do 12 hodin) nebo vhozením do schránky u vchodu do budovy v termínu od 3.5.21 do 6.5.2021

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozvíte zveřejněním seznamu na webových stránkách školy dne 3.6.2021 pod příslušným registračním číslem. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno při přijetí žádosti, či emailem, nebo telefonicky.

V souladu § 36 odst. 3 č. 500/20004sb.,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři vedoucí MŠ 20.5.2021 od 8 do 10 hodin.