Zvonění

1. hodina: 08:10 - 08:55
2. hodina: 09:05 - 09:50
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40
6. hodina: 12:45 - 13:30

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy

Školní projekty

Poslední příspěvky

Přerušení dodávky el. proudu 29. 5. 2020

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky el. proudu, které proběhne 29. 5. mezi 7:00 a 15:00, Vás informujeme o uzavření prostorů ZŠ, MŠ a školní jídelny.

 

 Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Školní docházka prvního stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

INFORMACE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Od pondělí 25. 5. 2020 začne výuka pro žáky 1. – 5. ročníku. Výuka bude probíhat denně od 8:10 do 11:00 v budově prvního stupně ZŠ a MŠ Polepy. Vyučovány budou hlavní předměty.

Docházka je dobrovolná a docházku lze kdykoliv ukončit.

Žáci budou zařazeni do studijních skupin, maximálně po 15 žácích, které budou platné i v rámci odpolední družiny. Výuku bude realizovat kmenový/třídní učitel, který také sestaví rozvrh hodin pro danou třídu.

Dle hygienických nařízení je nutné, aby každý žák:

 • dle rozhodnutí učitele nosil během vyučování roušku a s sebou měl jednu náhradní společně se sáčkem na odložení roušky použité (učitel může vybídnout k sejmutí/nasazení roušky)
 • dodržoval odstup od vyučujících a ostatních žáků 2 metry
 • seděl sám v lavici a dodržoval veškeré pokyny vyučujících
 • pokud by žák nedodržel pokyny a nařízení, bude z výuky s okamžitou platností vyloučen
 • při příchodu, budou žáci vcházet do školy (pouze žáci bez doprovodu) zadním vchodem, běžně určeným ke vchodu žáků do školy, a budou nasměrováni personálem školy ke své studijní skupině
 • stravování ve školní jídelně bude umožněno (v případě uhrazení všech pohledávek stravného) a bude jej možné objednat na internetových stránkách (strava.cz), v případě stravování bude žák v prostorách školy do 11:30. Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny p. J. Gürthové.
 • dopravu žáka do školy zajistí rodiče/zákonní zástupci tak, aby byl žák ve škole před zahájením vyučování s desetiminutovým předstihem tedy 8:00
 • dopravu žáka ze školy je třeba také zajistit, a to v 11:10, pokud se žák nestravuje nebo v 11:30, pokud žák dochází na oběd do školní jídelny
 • během aktivní docházky omlouvejte nepřítomnost třídním učitelům
 • ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo a gel

Pro přesné naplánování výuky Vás žádáme, abyste neprodleně dali vědět třídním vyučujícím, zda se Váš syn/Vaše dcera bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 nebo později (v případě karantény nebo nemoci), případně že se výuky účastnit nebude a bude se nadále vzdělávat doma.

Proto prosíme rodiče/zákonné zástupce o vyjádření přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se bude účastnit výuky od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

NEBO

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy …………………………………………….se nebude účastnit výuky od 25. 5. 2020 a bude se nadále vzdělávat z domova dle pokynů učitelů.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Zároveň je v příloze tohoto příspěvku čestné prohlášení o účasti žáka ve škole (dostupné i v budově školy v rámci úředních hodin), toto prosíme podepsat, naskenovat a zaslat zpět na mail (info@skolapolepy.cz), případně ho žák přinese podepsané s sebou při nástupu do školy.

Vše zasílejte nejpozději do PONDĚLÍ 18. 5. 2020 a to včetně objednávek obědů, po tomto datu se žák nebude moci do výuky přihlásit. V případě nejasností kontaktujte třídní učitele, v úřední dny na tel. 416 787 202 nebo emailem na info@skolapolepy.cz.

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Činnost odpolední družiny bude od 25. 5. 2020 probíhat ve 3 odděleních. Žáci budou do jednotlivých oddělení družin rozdělení na základě utvořených studijních skupin. Družinářky převezmou děti po ukončení vyučování a budou v družině na děti dohlížet do 15:00.

Stejně jako u docházky do školy Vás žádáme o potvrzení docházky ve školní družině přes libovolný využívaný informační kanál nebo mailem na info@skolapolepy.cz v tomto znění:

Můj syn / moje dcera …………………………………………………. ze třídy ……………………………………………. bude docházet do odpolední družiny od 25. 5. 2020 / od …………………………… jiné datum v případě okolností.

Podpis zákonného zástupce a datum:_____________________________________

Činnost ranní školní družiny je zastavena.

Odkazy:
čestné prohlášení o účasti žáka ve škole

tento příspěvek v PDF

Vedení ZŠ a MŠ Polepy

Výuka žáků 9. třídy od 11. 5. 2020

Dne 11. 5. 2020 v 8:10 bude zahájena dobrovolná výuka pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Žáky, kteří se zúčastní této přípravy, žádáme o:

 1. Zaslání potvrzení účasti na druhystupen@skolapolepy.cz.
 2. Doložení vyplněného a podepsaného formuláře s názvem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněnía to v den zahájení výuky (11. 5. 2020).
 3. Přinesení sešitu na psaní společně s psacími a rýsovacími potřebami.
 4. Pro dodržení hygienických požadavků si každý žák donese 2 roušky.

_________________________________________________________________

Delší vysvětlení:

Vláda České republiky svým usnesením číslo 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Organizace samotné výuky bude řízena školou, žáci s ní budou seznámeni dne 11. května při zahájení vyučování.

Žádáme o potvrzení účasti na výuce prostřednictvím emailu na druhystupen@skolapolepy.cz. Níže uvedený odkaz obsahuje „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyplněný a podepsaný formulář přinesou žáci v den zahájení vyučování.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 18/2020, 20/2020.

 

V Polepech dne 29. 4. 2020

Google classrroom

Při výuce na druhém stupni se začíná využívat G Suite / Google classroom, nástroj pro online výuku, sdílení informací a vyplňování úkolů a kvízů.
Přihlašovací údaje byly zaslány na kontaktní emaily, využívané našimi žáky. Pokud email s údaji nedorazil nebo máte problémy s přihlášením, kontaktujte INFPOLEPY@GMAIL.COM.
Tyto 3 dokumenty slouží jako návod pro přihlášení do G-suite/google classroom. (Téměř 50% žáků už aplikaci otestovalo a zapsalo se na jednotlivé kurzy)
Přihlášení, použití aplikace na telefonu/tabletu, zapsání do kurzu.

Velikonoční tvoření

Vzhledem k tomu, že letošní Velikonoce probíhaly v prapodivném režimu. Dáváme možnost se podělit s ostatními o Vaše velikonoční výtvory. Za normálních okolností by byly výkresy a výrobky vystaveny ve škole, což nyní nelze. Pochlubme se tedy formou internetové galerie.
Pokud se Vám podařilo vyrobit nebo nakreslit dílo s velikonoční tématikou, zašlete fotografii na INFPOLEPY@GMAIL.COM a pokud možno do předmětu emailu napište „Velikonoce“. Fotografie výrobků budou zveřejněny na stránkách školy v galerii s názvem Velikonoce 2020.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, vyplňte žádost (zde ke stažení) (vyplněný vzor žádosti ke stažení zde)   a doručte ji do ZŠ Polepy do 29. 4. 2020. Můžete ji poslat datovou schránkou: twrmq9w, nebo poštou: ZŠ Polepy, Polepy 170, 411 47 Polepy, nebo emailem s elektronicky uznávaným podpisem na reditel@skolapolepy.cz, nebo doručit osobně vždy v úředních hodinách – pondělí a středa od 8 do 12 hodin).

Ke své žádosti přiložte:

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení. (SPC, PPP)

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který podává žádost.

4. Kopii rodného  listu dítěte.

 

Jestliže nemáte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, domluvte se na přešetření na telefonu: 416 733 015 (PPP Litoměřice).

V případě jakýchkoliv dotazů pište na polepycj@seznam.cz.

 

 

Jak podat přihlášku dítěte do 1. ročníku ZŠ

1. Vyplňte žádost o přijetí (můžete si vytisknout, je dostupná v dokumentech ke stažení). Zde najdete vzor, jak vyplnit přihlášku: VZOR.

2. Doručte žádost do ZŠ Polepy, okres Litoměřice s kopií rodného listu dítěte a kopií občanského průkazu zákonného zástupce dítěte v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2020. (datovou schránkou: twrmq9w, nebo poštou: ZŠ Polepy, Polepy 170, 411 47 Polepy, nebo emailem s elektronicky uznávaným podpisem na reditel@skolapolepy.cz, nebo osobně vždy v úředních hodinách – pondělí a středa od 8 do 12 hodin).

3. Jestliže si nemůžete vytisknout formulář, vyzvedněte si ho nejpozději do 29. 4. 2020 ve škole, nebo pište o další informace na adresu polepycj@seznam.cz

4. Rozhodnutí o přijetí dítěte se dozvíte po dni zápisu, tedy po 29. 4. 2020.

 

 

 

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ Polepy, okres Litoměřice

Zápis k povinné školní docházce byl stanoven ředitelem školy na 29. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu situace vyžaduje, aby zápis proběhl bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti je možné doručit v termínu 1. 4. – 29. 4. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: twrmq9w,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),

3. poštou  (na adresu: ZŠ Polepy, Polepy 170, 411 47 Polepy),

4. osobní podání v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2020 v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 12 hodin).

K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte, který podává žádost o přijetí.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň  podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.